Pårørende

De pårørende er en av målgruppene innenfor barnepalliasjon. De pårørende er her definert som foreldre, søsken og den utvidede familie. Mange pårørende opplever krise, stress, sorg, hjelpeløshet og frustrasjon.

Å gi pårørende tid og oppmerksomhet er det viktigste fagpersoner kan gjøre for å hjelpe familiene i møte med sin ventesorg og sorg. Pårørendefokus innen barnepalliasjon har som hensikt å forebygge. Et tilrettelagt tilbud er nødvendig både her på barnehospicet, på sykehus, på avlastning, i barneboligen og i hjemmet.

Helsepersonells omsorg for de pårørende er en svært viktig del av pasientomsorgen i barnepalliasjon. Et slikt tilbud er vesentlig både for å redusere belastningen i selve sykdomsperioden, og med tanke på sorgprosessen og tida etter dødsfallet. Pårørendeomsorgen er nødvendig så lenge det er behov for dette for familiene i etterkant av barnets bortgang.

Mange pårørende opplever krise, stress, sorg, hjelpeløshet og frustrasjon når barnet er alvorlig syk og dødende. Andreas Hus er ikke bare et sted for barnet, men like mye for de pårørende.

Hvem er de pårørende?
Hos barn som er alvorlig syke og døende, er foreldre (eller verge) og søsken definert som nærmeste pårørende. Barnepalliasjon ser på foreldrene som likeverdige aktører i behandlingen, og anerkjenner foreldrenes kunnskap. De skal derfor inkluderes i alle beslutninger.