Eksistensiell og åndelig

Barnepalliasjon har som mål å lindre alle aspekter av lidelsene til alvorlig syke barn og familiene deres, gi dem den best mulige livskvaliteten fra diagnosen stilles og gjennom hele livet, døden og sorgprosessen.

Andreas Hus er et livssynsnøytralt tilbud, vi har plass til alle mennesker, uavhengig av religion, eller ikke-religion. Men, flere studier har konkludert med at eksistensielle spørsmål er av stor betydning for alvorlig syke og døende, og at religiøs tro kan bidra til mestring ved alvorlig sykdom. Det eksistensielle og åndelige skal derfor også være en del av helheten her på barnehospicet.

Åndelighet er et dynamisk og helt vesentlig aspekt av menneskers utvikling som innebærer en søken etter en høyere mening, et formål og transendens. Det omfatter menneskets forhold til seg selv, familien, andre mennesker, samfunnet, naturen og alt som er viktig eller hellig. Åndelighet uttrykkes gjennom tro, verdier, tradisjoner og praksis. Den åndelige dimensjonen er universell, og gjenspeiler behov som krever samme oppmerksomhet og opplæring i barnepalliasjon som fysiske og psykososiale aspekter, men som fremdeles er betydelig mindre utviklet. I barnepalliasjon må det åndelige aspektet utvikles med tanke på barna og deres forståelse; en forståelse som er i kontinuerlig endring.

Begrepet verdighet gjenspeiler alle barns verdi. Barn fortjener respekt, omsorg og medfølelse. Målet med palliativ behandling er å gjøre det mulig for alvorlig syke eller døende barn å leve et verdig liv. Religioner forfekter at det å bevare verdigheten er et moralsk og imperativ ansvar for alle som har omsorg for barnet.

Andreas hus skal bli norges første barnehospice. Å dø med verdighet betyr å leve et godt og verdig liv hele veien, helt til siste slutt.

Med riktig opplæring kan åndelige ledere utføre flere funksjoner i den praktiske omsorgen av alvorlig syke barn og familiene deres. De kan bidra til omsorg for barna på tre ulike nivåer: De kan hjelpe til med å gi omsorg til individuelle barn ved for eksempel å utfordre forståelsen for barns lidelse på en konstruktiv måte. De kan sensitivisere og lære opp helsepersonell til å ta opp åndelig relaterte spørsmål. Og de kan påvirke kulturen i fellesskap og samfunn.

Å leve og vokse med verdighet stiller samme krav til god livskvalitet: Å leve livet fullt ut, slik andre gjør, å elske og bli elsket av familien sin på det stedet man selv ønsker å være, å være et medlem av et større, inkluderende samfunn som er aksepterende og støttende, få den pleien man trenger, få lindret sine smerter og oppleve støtte fra familien – uavhengig av kulturell, religiøs, åndelig eller sosioøkonomisk bakgrunn.

Å dø med verdighet betyr å leve et godt og verdig liv hele veien, helt til siste slutt.
Trosbaserte, religiøse og sosiale organisasjoner bør anerkjenne og støtte familier og barn når den riktige tilnærmingen til pleie og behandling er palliasjon. De bør legge til rette for at syke barn og familiene deres får den praktiske støtten de trenger i hverdagen. De bør fremme inkludering av syke barn i samfunnet, religiøst liv og aktiviteter – samt bidra til å fremme forståelse for at det syke barnet er et menneske, som alle andre.